Venerdì 10 Maggio – 21:00


Regia di Ryusuke Hamaguchi

Con Hitoshi Omika, Ryo Nashikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani e Hioryuki Miura


Genere: Drammatico
2023
Durata: 106 Minuti


Biglietto Intero: 6€
Biglietto Ridotto: 5€

Per Info:
3356238885
3357878246